[diary&event] [review] [notice] [Q&A]
 
Q&A
 
2009. 08. 11 (21:47)
title : 무통장 입금은행 visit : 39126
name  :

         국민은행 740901-01-433584

 

         우리은행 1002-639-967920

 

          농협      356-0116-2395-33

               예금주 : 조 숙 경

 

     무통장 입금후 Q&A게시판에 확인글을 남겨주심 더욱 빠른 처리를

     해드리겠습니다

      주문자와 입금자가 틀릴경우 주문 메세지나 게시판에 통보해주세요

     입금확인이 안되면 배송이 늦어질수 있기때문이예요~^  ^